اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی متشکل از سه اداره‏ ی ذیل می باشد؛ برای آشنایی بیشتر با اهم فعالیت های و برنامه های هریک روی تصاویر زیر کلیک کنید.