اداره امور مالی و اموال

واحد مالی پردیس خواهران در پنج بخش (1) دریافت و پرداخت (2) بودجه و اعتبارات (3) امور مالی مهدکودک و اقامتگاه (4) کارپردازی (5) انبار و اموال و در راستای تأمین منابع مالی سازمان و ارائه کلیه خدمات مالی، تدارکاتی، انبارداری و نظارت بر اجرای قوانین محاسباتی و معاملاتی فعالیت می نماید.

وظایف محوری اداره امور مالی و اموال در راستای تحقق اهداف کلان معاونت به شرح ذیل می‌باشد:

- همکاری در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مالی پردیس در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های کلان

- مدیریت فرایند گردش مالی پردیس

- مدیریت و نظارت و کنترل بر کلیه امور مالی از قبیل ثبت اسناد،‌حسابداری،‌ گزارش دهی مالی، مدیریت نقدینگی و صندوق و حساب‌ها

- نظارت بر مصرف اعتبارات و هزینه کرد بودجه پردیس با رعایت قوانین و مقررات

- حفظ و نگهداری اسناد مالی، اوراق بهادار، ‌حساب‌ها و قراردادهای فیمابین پردیس و اشخاص حقوقی و حقیقی

- نظارت و کنترل امور بازرگانی و تدارکات پردیس از قبیل خرید و فروش، انواع معاملات، قراردادهای فیمابین

- نظارت بر فرآیند ورود و خروج اجناس و اقلام از انبار، اسقاط اموال، نگهداری و انبارداری و انبارگردانی کلیه تجهیزات و اجناس پردیس

 - تهیه و بروزرسانی و نگهداری بانک‌های اطلاعاتی و سیستم‌ها و نرم افزارهای مرتبط با حوزه‌های مالی، حسابداری، انبار و اموال

- بررسی و مطالعه قوانین و مقررات مالی و تشخیص چالشها و مشکلات مالی و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن