اداره امور پشتیبانی و امور فنی

وظایف محوری اداره امور پشتیبانی و امور فنی در راستای تحقق اهداف کلان معاونت به شرح ذیل می باشد:

- مدیریت و برنامه ریزی جهت انجام امور عمرانی و ساختمانی پردیس

- نگهداری و تعمیرات ساختمانها و اماکن پردیس

- نگهداری وتعمیرات تاسیسات پردیس

- مدیریت انتظامات و نگهبانی

- مدیریت خدمات عمومی پردیس مانند امور نقلیه، مخابرات، نظافت، پذیرایی

- مدیریت مصرف انرژیی