اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

اهمیت منابع انسانی و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی در جامعه کنونی بر کسی پوشیده نیست. بی‌شک ارائه خدمات لازم به اساتید و کارکنان جزو اساسی‌ترین وظایف این اداره کل محسوب می‌گردد.

اهم فعالیتهای این اداره عبارتند از:

مدیریت اطلاعات و ارتباطات درون و بیرون سازمانی

-          همکاری در فرآیند تدوین و پیاده سازی راهبردها و سیاست‌های حوزه منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و نظارت بر نحوه پیاده سازی آنها همراستا با چارچوبهای کلان دانشگاه و پردیس خواهران

-          تهیه گزارشهای عملکرد و نظارت بر گزارشهای ارسالی از سوی حوزه و ارائه به مراجع ذی صلاح

امور پرسنلی

-          نظارت بر فعالیتهای مرتبط با امور پرسنلی از قبیل استخدام، جذب و نگهداری، خدمات رفاهی، آموزش، ارزیابی عملکرد و ...

-          هماهنگی و مدیریت فرآیند گزینش کارکنان جدیدالاستخدام و نظارت بر اقدامات بعد از استخدام مبنی بر بکارگیری و بکارگماری کارکنان

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های استخدامی

-          همکاری در تدوین، ارائه و خط مشی‌ها، اصلاحات فرآیندی، آیین‌نامه‌ها و دستور العملهای مرتبط با حوزه منابع انسانی و مالی و پشتیبانی

امور مالی و اموال

-          فرآیند مدیریت بودجه، نقدینگی و جریانهای مالی مطابق با ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سالانه پردیس خواهران

-          نظارت بر عملیات حسابداری و امور مالی و همکاری در مدیریت بهینه حسابها و عملیات حسابداری و حسابرسی داخلی

امور عمومی و خدماتی 

-          اداره و نظارت بر تامین خدمات عمومی پردیس خواهران از قبیل امور نقلیه، مخابرات، نگهبانی، نظافت، نگهداری فضای سبز، امور پذیرایی و تشریفات و ... برای کلیه قسمتها و مراسمهای خاص

-          نظارت بر فرآیند مدیریت تدارکات، تامین کالا و تجهیزات، مدیریت انبارها و نگهداشت اموال و تجهیزات پردیس خواهران

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 دفتر منابع انسانی
 دانش افزایی کارکنان
 اداره امور مالی و اموال
 اداره امور پشتیبانی