معرفی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

 

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی با زیر مجموعه برنامه‌ریزی منابع انسانی و پشتیبانی و اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی (شامل اداره امور مالی و اموال، دفتر منابع انسانی و اداره امور پشتیبانی) درصدد تحقق اهداف ذیل است:

-          استقرار نظام جامع منابع انسانی در راستای بهبود کیفی و کمی منابع انسانی پردیس

-          تأمین نیازهای پشتیبانی و خدماتی سایر حوزه‌های دانشگاه جهت تسهیل تحقق اهداف هر حوزه

-          طراحی و استقرار و بهبود مستمر نظام گردش مالی پردیس

-          تأمین و تخصیص بهینه فضاهای کالبدی متناسب با برنامه توسعه پردیس

-          بهبود مستمر کارایی و اثربخشی عملکرد داخلی حوزه

-          فراهم نمودن امور رفاهی کارکنان

برنامه‌ریزی منابع انسانی و پشتیبانی این حوزه، حول محور طراحی و استقرار نظام مسأله‌یابی، نظارت بر فرآیندهای حوزه،بازنگری فعالیت­های جاری، تدوین پیش‌نویس آیین نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط، طراحی و استقرار و مدیریت نظام مستندسازی،‌ تبادل تجربه و دانش و ایده‌های نو با همکاری مرکز برنامه­ ریزی و ارزیابی راهبردی پردیس فعالیت می‌کند.

برای آشنایی با معاون منابع انسانی و پشتیبانی اینجا کلیک کنید.